1. Ghi điểm và phạm vi điểm cho từng cấp độ thi tiếng Nhật

Kết quả kiểm tra được đưa ra theo các phần ghi trong bảng dưới đây. N1, N2 và N3 có ba phần đánh giá: Kiến thức về Ngữ pháp (Từ vựng/ Ngữ pháp), “Đọc” và “Nghe”. N4 và N5 có hai phần nghi: “Kiến thức về Ngữ pháp (Từ vựng/ Ngữ pháp)”. Đọc và “Lắng nghe”.

  1. Sự tương ứng giữa các phần kiểm tra và phần ghi tiếng nhật

Các phần kiểm tra trong phần kiểm tra và chấm điểm trong kết quả kiểm tra tương ứng như trong bảng dưới đây.

  1. Xác định vượt qua/thất bại

Để vượt qua kỳ thi tiếng nhật:

– Tổng điểm phải đạt được hoặc cao hơn điểm cần thiết để vượt qua (điểm vượt trội tổng thể)

– Điểm trong mỗi phần chấm điểm cần phải ở mức hoặc vượt quá điểm tối thiểu cần thiết để vượt qua (vượt qua dấu). Nếu thậm chí có một phần ghi điểm có điểm số thấp hơn mốc vượt qua, các thi sinh được xác định đã thất bại, cho dù tổng số điểm của mình có cao. phần điểm của N1-N3 và N4 – N5 khác nhau. Dấu hiệu vượt qua và dấu phẩy cho mỗi cấp độ được trình bày trong bảng dưới đây.

 

 

Bình luận bài viết